Success.
🚛 Bestellingen geplaatst voor 20.00 uur, worden dezelfde dag verzonden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dilmah Europe BV

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Dilmah Europe B.V. (hierna: Dilmah), behoudens voor zover met de wederpartij (hierna: koper) andere, schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt.

1.2 Voorwaarden van kopers zijn niet van toepassing, tenzij Dilmah deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 De aanbiedingen van Dilmah zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding. 2.2 Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling, maten, gewicht en uiterlijk van de producten zijn voorbehouden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Dilmah een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra door Dilmah tot levering is overgegaan.

3.2 Het risico voor fouten of vergissingen als gevolg van telefonische of mondelinge opdrachten ligt bij de koper.

4. Prijzen

4.1 Door Dilmah opgegeven prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 De door Dilmah in prijslijsten of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Dilmah niet.

Na de totstandkoming van de overeenkomst is Dilmah gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, onder meer in geval van tussentijdse prijsverhogingen van goederen die van derden worden betrokken, vrachtkosten, lonen, sociale lasten, overlasten en waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta. De koper heeft het recht af te zien van de koop van artikelen waarvan de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt door middel van een schriftelijke verklaring aan Dilmah. Deze schriftelijke mededeling dient onverwijld na kennisneming van de koper van de prijsverhoging gedaan te worden. Koper heeft dit recht niet, indien de prijsverhoging het gevolg is van verhoging van vracht- of douanetarieven of wanneer de prijs wordt verhoogd op grond van de wet.

4.3 Dilmah is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

4.4 Bij bestellingen onder 150 euro worden vrachtkosten van tenminste 10 euro exclusief BTW in rekening gebracht, tenzij andere afspraken over franco bedragen zijn gemaakt.

5. Vervoer, levering en risico

5.1 De verzending van de goederen geschiedt op de wijze die Dilmah het meest geschikt acht. Als de koper een andere wijze van vervoer wenst, zijn de hieraan verbonden extra kosten voor rekening van de koper. 

5.2 De door Dilmah opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk aangehouden, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit.

5.3 De door Dilmah te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering aan de koper voor diens rekening en risico. De levering geschiedt in principe door de goederen in de feitelijke macht van koper te brengen op diens losplaats, waarbij de levering wordt geacht plaats gevonden te hebben zodra de goederen het vervoermiddel hebben verlaten. Indien de zaken worden bezorgd bij een derde die de zaken voor de koper houdt wordt dit met in de feitelijke macht van koper komen gelijkgesteld.

6. Reclameren

6.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de zichtbare staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend en binnen 2 werkdagen na de ontvangst aan Dilmah worden doorgegeven, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt.

6.2 Niet op het eerste oog zichtbare gebreken dient koper binnen 2 werkdagen na de ontdekking schriftelijk aan Dilmah te melden.

6.3 Reclames over facturen moeten binnen 21 dagen na de levering aan Dilmah gemeld worden.

6.4 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 tot en met 6.3 genoemde termijnen wordt de koper geacht de geleverde goederen en verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

6.5 De goederen waarop de reclame betrekking heeft, dienen ter beschikking van Dilmah gehouden te worden. Als Dilmah daarom vraagt dienen de goederen aan Dilmah geretourneerd te worden. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper en dienen franco te worden verzonden. Indien de reclame terecht is, worden de redelijke vrachtkosten van de retourzending door Dilmah aan de koper vergoed.

6.6 Als de goederen zijn verwerkt, omgepakt of op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van het geleverde is gewijzigd, vervalt het recht op reclame.

6.7 Indien de reclame terecht is, heeft de koper recht op vervanging of aanvulling van de gekochte goederen, dan wel creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

6.8 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat en dergelijke leveren geen grond voor reclame op.

6.9 Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Zij geven de koper niet het recht de betaling van deze of andere leveringen achterwege te laten of op te schorten.

7. Betaling

7.1 Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van automatische incasso. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op een van de bankrekeningnummers van Dilmah.

7.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij vanaf die datum een rente verschuldigd 1% per maand of gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in het geval dat uitstel van betaling wordt overeengekomen.

7.3 In het geval van betaling op basis van een machtiging tot incasso dient de koper er zorg voor te dragen dat er op het moment van afschrijving voldoende saldo aanwezig is op de rekening waarvoor de incasso afgegeven is. In het geval van stornering van de door Dilmah uitgevoerde incasso, is Dilmah gerechtigd om bij het aanmanen van de koper naar aanleiding hiervan redelijke administratiekosten in rekening te brengen. 

7.4 In geval van rembourszendingen is de koper ter dekking van de verwerkingskosten per levering een bedrag verschuldigd van 10 euro exclusief BTW.

7.5 Door de koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan.

7.6 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Dilmah, dan komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.

7.7 Indien de koper jegens Dilmah met de nakoming van één of meer (betalings-) verplichtingen in gebreke is, dan wel Dilmah gegronde redenen heeft te twijfelen aan stipte nakoming, zijn alle vorderingen van Dilmah op de koper direct opeisbaar. Tevens heeft Dilmah in dat geval het recht de verdere uitvoering van enige tussen haar en koper lopende overeenkomst op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl ook over de verdere levering contante betaling of vooruitbetaling kan worden gevraagd.

7.8 Voor verrekening is een schriftelijke verklaring van de koper vereist, die inhoudt dat de koper zich op verrekening beroept. De koper is slechts bevoegd eigen opeisbare vorderingen te verrekenen met opeisbare vorderingen van Dilmah, indien de omvang van de vorderingen van de koper eenvoudig is vast te stellen en de vordering of de omvang daarvan niet door Dilmah wordt betwist. Dilmah wordt geacht de voorgestelde verrekening niet te betwisten indien Dilmah niet binnen een week na ontvangst van de verrekeningsverklaring aan koper aangeeft met de voorgestelde verrekening niet akkoord te gaan

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Door Dilmah geleverde zaken blijven het eigendom van Dilmah, zolang koper het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten niet volledig betaald heeft.

8.2 Door Dilmah geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van lid 1 vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht. In het geval van faillissement of surseance van betaling is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan.

8.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, heeft Dilmah het recht geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van 100 euro. Na terugneming zal de koper gecrediteerd worden voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten van de terugneming met een minimum van 10% van de oorspronkelijke koopprijs.

8.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Dilmah hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.

8.5 Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Dilmah ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen, bijvoorbeeld door mee te werken aan cessie in het geval van doorverkoop, verloren gaan of beschadiging van (nog) niet betaalde zaken.

9. Overmacht

9.1 Als overmacht geldt voor Dilmah: omstandigheden buiten de schuld van Dilmah, waardoor Dilmah verhinderd is de overeenkomst na te komen, en die evenmin krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Dilmah komt. De volgende omstandigheden worden in ieder geval niet geacht voor rekening van Dilmah te komen: werkstakingen, verkeers-, transport of bedrijfsstoringen, onlusten, overheidsmaatregelen die Dilmah verhinderen zijn verplichtingen tijdelijk dan wel deugdelijk na te komen, in gebreke blijven van leveranciers van Dilmah.

9.2 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dilmah opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. 9.3 Dilmah heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dilmah haar verplichting had moeten nakomen. 9.4 Indien Dilmah bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Dilmah gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Dilmah is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

10.2 Dilmah aanvaardt aansprakelijkheid indien en voor zover deze door zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven wordt gedekt. Indien deze verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, geldt het navolgende.

10.3 Dilmah is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden directe schade. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt utsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die koper heeft gemaakt om de prestatie van Dilmah aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit

artikel.

10.4 Aansprakelijkheid van Dilmah voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in dit verband

onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen en enige andere schade als genoemd in artikel 11 lid 3. 10.5 De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van 5000 euro, met dien verstande dat deze beperking niet geldt in het geval de schade het gevolg is van door de koper aangetoonde grove schuld of opzet aan de zijde van Dilmah.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat koper de schade binnen twee dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dilmah meldt. Het recht op schadevergoeding ontstaat verder pas, indien Dilmah na schriftelijke ingebrekestelling ook na het verstrijken van de daarin genoemde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming van Dilmah te bevatten, teneinde Dilmah in de gelegenheid te stellen daarop adequaat te reageren.

10.7 Koper vrijwaart Dilmah voor aanspraken van derden als gevolg van door Dilmah geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken.

10.8 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Dilmah heeft het recht de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang voor de

toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) ingebrekestelling te ontbinden indien:

a. koper ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b. aan koper surseance van betaling wordt verleend, koper in staat van faillissement wordt verklaard, koper een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of koper onder curatele of bewind wordt gesteld;

c. ten laste van koper beslag wordt gelegd ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d. koper zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder schriftelijke toestemming van Dilmah ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

11.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door koper aan Dilmah verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

11.3 Dilmah is jegens koper wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens koper niet tot schadevergoeding of enige betaling gehouden.

12. Geschillen

12.1 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door overleg tot overeenstemming te komen.

12.2 Op elke overeenkomst tussen Dilmah en koper is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Indien overleg niets opgeleverd heeft, en één der partijen het geschil aan de rechter wil voorleggen, zal deze het geschil aan de Rechtbank Amsterdam voorleggen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

13. Wijzigingen

Dilmah is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze

wijzigingen treden in werking 14 dagen na toezending van de tekst aan de relaties van Dilmah.

Beschikbaarheid